REGULAMIN IMPREZY

  • obowiązujący w dniach 26-29.11.2018 r. podczas imprezy masowej na terenie Orlen Areny w Płocku
  • obowiązujący w dniach 26-29.11.2018 r. podczas imprezy masowej na terenie HALI widowiskowo-sportowej Podpromie w Rzeszowie
  • obowiązujący w dniach 1-2 grudnia 2018 r. podczas trwania imprezy masowej pn. „Klubowe Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej” na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej w Częstochowie.

Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2013r., poz. 611 z późn. zm.)

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie:

1. Prawo do wstępu na teren imprezy mają osoby posiadające ważny bilet, zaproszenie lub akredytację wydaną przez Organizatora imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.

2. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na koncert lub imprezę, która z przyczyn niezależnych od Organizatora została odwołana lub odbyła się jedynie w części.

3. Przypomina się posiadaczowi biletu, iż bilet nie podlega zamianie. W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką on opiewał. W przypadku dokonania zwrotu z powodu istotnej zmiany w programie imprezy w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma odpowiednią część sumy, na jaką opiewał bilet. Poza wskazanymi powyżej przypadkami bilet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi.

4. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie obiektu, do tego, co następuje:

a. Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.

b. Odmówić wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcje imprezy profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio-video. Osoby które będą starały się wnieść na teren koncertu aparat fotograficzny, kamerę lub innego rodzaju sprzęt nagrywający audio video, będą musiały liczyć się z koniecznością przekazania go w depozyt, którego koszt wynosi 50 PLN.

c. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

d. Dokonać zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od organizatora. W tej sytuacji posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką on opiewał. W przypadku dokonania zwrotu z powyższych przyczyn z powodu istotnej zmiany w programie imprezy w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma odpowiednią część sumy, na jaką opiewał bilet.

e. Odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora bez obowiązku rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na koncert lub imprezę, która się nie odbyła lub odbyła się jedynie w części.

f. Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie:
– broni palnej
– materiałów wybuchowych,
– wyrobów pirotechnicznych
– materiałów pożarowo niebezpiecznych,
– napojów alkoholowych oraz środków odurzających lub substancji psychotropowych
– napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych, kartonowych i metalowych
– wskaźników laserowych
– oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie wykazanych między innymi na plakacie przedmiotów niebezpiecznych lub uznanych za niebezpieczne przez Organizatora Imprezy oraz służby do tego uprawnione

Dodatkowo zakazuje się wnoszenia i rozwieszania flag i transparentów o wymiarach powyżej 2 m. x 1,5 m. , innych niż barwy Klubów grających w danym dniu imprezy oraz wyrażających treści nie zgodne z charakterem wydarzenia.

g. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, za zgodą posiadacza biletu zamienić jego miejsce siedzące/stojące na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w cenie lub, w przypadku nie wyrażenia przez niego zgody na zamianę, kwota, jaką zapłacił on za bilet.

h. Posiadacze biletów mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

i. Wnoszenie wskaźników laserowych oraz alkoholu na teren imprezy jest niedozwolone.

j. Oficjalne programy i gadżety będą sprzedawane wyłączne na terenie imprezy

k. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na imprezę, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty (ceny) wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego, czy zgodę cofnięto przed wejściem na imprezę, czy w jej trakcie.
Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji unieważnia bilet, bez zwrotu należności poniesionej z tytułu jego zakupu.

l. Wstęp osób małoletnich na teren imprezy masowej jest możliwy po okazaniu ważnego biletu wstępu pod opieka osoby pełnoletniej.

m. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym ( i/lub czytelnym kodem kreskowym) i upoważnia do wejścia na teren imprezy przeznaczony tylko dla publiczności. Posiadacz biletu ma możliwość opuszczenia i ponownego powrotu na teren imprezy masowej w trakcie trwania zawodów pod warunkiem odbicia posiadanego biletu przed opuszczeniem terenu imprezy masowej u wyznaczonego pracownika obsługi.

n. Nie może być on również używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.

5. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: teren boiska, strefa produkcji imprezy, szatnie zawodników, pomieszczenia techniczne i administracyjne Hali.

6. Na terenie imprezy masowej obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc wyznaczonych wskazanych przez pracowników ochrony.
Osoba, która naruszy ten punkt regulaminu może być wezwana do opuszczenia terenu imprezy.

7. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

8.Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

9. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

10. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

11. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

12. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

13. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Facebook